Dział spadku a zniesienie współwłasności.

Dział spadku a zniesienie współwłasności.

Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Jeżeli występuje taka wola i możliwość współwłaściciele mogą zdecydować o jej zniesieniu. W kontekście spadkobrania znamienne jest, że jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, aby realnie go podzielić należy działWięcej oDział spadku a zniesienie współwłasności.[…]

Dział spadku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku

Dział spadku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku

Tak jak już zostało wspomniane we wcześniejszych wpisach, procedura spadkobrania w gruncie rzeczy składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy stwierdzenia nabycia spadku, dugi podziału odziedziczonego majątku. Oczywiście podział majątku wchodzi w grę, jeżeli spadek odziedziczyły co najmniej dwie osoby. Dział spadku może być dokonany na dwa alternatywne sposoby. Zgodnie z treścią art. 1037 §Więcej oDział spadku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku[…]

Dział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?

Dział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?

Działu spadku dokonujemy przed tak zwanym sądem spadku. Jest to zawsze sąd rejonowy bez względu na wartość przedmiotu sprawy, czyli wartość masy spadkowej. Aby precyzyjnie zdefiniować pojęcie sądu spadku, należy przedstawić treść przepisu art 628 kpc: „Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytuWięcej oDział spadku – do którego sądu złożyć wniosek?[…]

Dział spadku – sposoby podziału majątku

Dział spadku – sposoby podziału majątku

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie działu spadku odsyłają do przepisów ogólnych dotyczących zniesienia współwłasności /art. 688 kpc/. W związku z powyższym scheda spadkowa może być podzielona w następujący sposób:   fizyczny podział rzeczy, przy czym wartość udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne; jeżeli rzeczy nie da się podzielić, sąd może przyznać ją stosownieWięcej oDział spadku – sposoby podziału majątku[…]

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.

Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku albo złożenie tego oświadczenia po terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższe w gruncie rzeczy wyczerpuje przedmiot niniejszego wpisu. Wskazać trzeba natomiast, że bezczynności osoby dziedziczącej skutkuje przyjęciem spadku bez możliwości jego późniejszego odrzucenia. Wyjaśnić trzeba również, iż przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza przyjęcieWięcej oBrak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – konsekwencje.[…]

Jaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Jaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Powyższe stanowi literalne brzmienie art. 1015 § 1 kc. Znamienne w tej regulacji jest to, że początkiem biegu tego terminu jest dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu goWięcej oJaki termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?[…]

Odrzucenie spadku – konsekwencje prawne

Odrzucenie spadku – konsekwencje prawne

Po pierwsze należy przypomnieć, iż spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Koncentrując się na trzecim wariancie wskazać trzeba art. 1020 kc: spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.Więcej oOdrzucenie spadku – konsekwencje prawne[…]

Dziedziczenie wprost

Dziedziczenie wprost

W realiach polskiego prawa spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że w podanym wyżej momencie osoba dziedzicząca nabywa wszystkie prawa i obowiązki majątkowe swojego poprzednika. Przyznać jednak trzeba, że nabycie takie ma charakter tymczasowy. Spadkobierca może bowiem spadek przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić. NadmienićWięcej oDziedziczenie wprost[…]

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Na wstępie należy wyjaśnić, iż spadkobierca w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić /art. 1012 kc/. Istotne jest to, że brak oświadczeniaWięcej oDziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza[…]

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?

Często stawiane jest pytanie, czy można dokonać stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku w jednym postępowaniu. Zasadnicza bowiem kolejność jest taka, że pierw uzyskujemy stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie składamy wniosek o dział spadku. Jednakże zgodnie z art. 681 kpc „Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzonyWięcej oStwierdzenie nabycia spadku i dział spadku w jednym postępowaniu?[…]

CLOSE
CLOSE