Dział spadku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku

Tak jak już zostało wspomniane we wcześniejszych wpisach, procedura spadkobrania w gruncie rzeczy składa się z dwóch etapów. Pierwszy dotyczy stwierdzenia nabycia spadku, dugi podziału odziedziczonego majątku. Oczywiście podział majątku wchodzi w grę, jeżeli spadek odziedziczyły co najmniej dwie osoby. Dział spadku może być dokonany na dwa alternatywne sposoby. Zgodnie z treścią art. 1037 § 1 kc dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli przedmiotem spadku jest nieruchomość, umowa działowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Rozwiązanie to może być wygodne i szybkie do zrealizowania. Warunkiem jednak jest zgoda wszystkich spadkobierców co do kształtu podziału masy spadkowej. Jeżeli strony nie mogą się porozumieć, jedynym rozwiązaniem jest postępowanie przed sądem cywilnym. Przechodząc do meritum niniejszego wpisu wskazać należy koszty takiego postępowania. Opłata sądowa od wniosku o dział spadku wynosi 500 złotych, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku 300 zł. Zaznaczyć należy, iż opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł. Powyższe koszty stanowią dopiero opłatę inicjującą postępowanie sądowe. Pamiętać trzeba jednocześnie, że w sprawach o podział majątku bardzo często dochodzi do podziału nieruchomości. Aby wykazać swoje żądanie oraz sposób podziału należy przeprowadzić dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości oraz geodezji. Przy takim scenariuszu sąd może zobowiązać stronę do uiszczenia zaliczki na biegłego w wysokości około 3.000 zł. Znamienne jest, że w postępowaniu nieprocesowym każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Dlatego sąd zasadniczo w postanowieniu końcowym rozdziela tą opłatę na wszystkich uczestników postępowania.

 

Reasumując przyznać należy, że koszta działu spadku nie są małe. Jednakże opłata od wniosku jest opłatą stałą i nie zależy od wartości przedmiotu sprawy.

6 thoughts on “Dział spadku – jakie koszty, jaka opłata od wniosku

 1. Witam.
  W jakiej sytuacji należy złożyć wniosek o zgodny dział spadku, a w jakiej wniosek o zgodny dział spadku i zniesienia współwłasności?
  Otrzymane orzeczenie sądu stwierdza nabycie spadku po mężu: 1/2 – żona, 1/2 – syn.
  Syn chciałby przekazać mamie w całości swoją część spadku po tacie.
  Czy w takiej sytuacji zawsze należy złożyć wniosek o zgodny dział spadku i zniesienia współwłasności? Czy w domyśle chodzi wówczas o współwłasność małżeńską, czy też powstałą w chwili uprawomocnienia orzeczenia sądu – pomiędzy żoną a synem?

  1. Co do zasady jeżeli majątek, który ma zostać podzielony stanowi współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, należy przeprowadzić dział spadku i zniesienie współwłasności. Zapraszam do zapoznania się kolejnym wpisem “Dział spadku a zniesienie współwłasności”.

 2. Jestem jednym z sześciu współwłaścicieli nieruchomości, które otrzymałam w spadku, trzy osoby z tego grona chcą odkupić moją część, jak załatwić formalności i jaki jest koszt ?

  1. Witam serdecznie, Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość to formalności można załatwić u notariusza lub w sądzie. Notariusz nie przeprowadzi podziału, jeżeli nie ma zgody między współwłaścicielami. U notariusza sprawę można załatwić szybciej, zasadniczo na jednym spotkaniu. Przeprowadzenie sprawy w sądzie będzie tańsze, natomiast trzeba liczyć się z oczekiwaniem na termin rozprawy.

  1. Zgodnie z treścią przepisu art. 172 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 30 lat, nawet jeżeli posiada ją w tak zwanej złej wierze. Na tym w skrócie polega zasiedzenie. Podkreślić należy, że dochodzi do nabycia własności z mocy prawa po spełnieniu ustawowych przesłanek. Aby sformalizować tą własność należy złożyć wniosek do sądu, aby fakt nabycia nieruchomości został oficjalnie potwierdzony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *