Stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?

Stwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?

W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że spadek przechodzi na spadkobierców z mocy samego prawa, z chwilą śmierci spadkodawcy. Do czego więc nam orzeczenie sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia? Oczywiście do celów dowodowych. Urzędowym dokumentem w postaci stwierdzenia nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem dziedziczenia potwierdzamy nasze prawa do spadku. WWięcej oStwierdzenie nabycia spadku czy akt poświadczenia dziedziczenia?[…]

Unieważnienie testamentu

Unieważnienie testamentu

Tak jak zostało wskazane w poprzednim wpisie, testament jest czynnością prawną wysoce sformalizowaną. Dlatego nawet drobne naruszenie przepisów kodeksu cywilnego podczas sporządzania testamentu, może być podstawą do jego unieważnienia.   Weryfikacje ważności testamentu rozpocząć należy od analizy ogólnych zasad czynności prawnej, określonych w art. 58 k.c. Wymogi szczególne ustalone zostały w przepisach prawa spadkowego. PoWięcej oUnieważnienie testamentu[…]

Testament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny

Testament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny

Zgodnie z polskim prawem powołanie do spadku może wynikać bądź z ustawy bądź z testamentu. Zgodnie z art. 941 k.c. rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Przyjąć należy więc, iż testament jest jedyną czynnością prawną, która może być dokonana na wypadek śmierci. Testator poprzez rozrządzenie testamentowe określa osoby spadkobierców, względnie zapisobierców orazWięcej oTestament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny[…]

Czy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?

Czy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka – tak. Skutki prawne wydziedziczenia dotyczą bezpośrednio osoby wydziedziczonego, nie zaś jego zstępnych (dzieci, wnuków).   Z mocy art. 1011 k.c. zstępni wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku. Uzyskują osobiste prawo niezależnie od prawa poprzednika. Konkretnie personalny charakter przyczyn wydziedziczenia wiąże się z tym, że tylko i wyłącznie ten, kogoWięcej oCzy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?[…]

Przedawnienie prawa do zachowku

Przedawnienie prawa do zachowku

Roszczenie o zachowek jak większość roszczeń majątkowych podlega przedawnieniu.   Ratio legis instytucji przedawnienia wynika z pewnych wartości, przyjętych przez cały system prawa, którego normy działają niezależnie, a czasem nawet wbrew woli i interesom osób uprawnionych, poprzez zmniejszenie ochrony przysługujących uprawnionym praw podmiotowych. Ustawodawca uznał, że takie rozwiązanie z punktu widzenia zasad państwa prawa, takichWięcej oPrzedawnienie prawa do zachowku[…]

Zachowek a wcześniejsza darowizna?

Zachowek a wcześniejsza darowizna?

Zgodnie z tym, co zostało przedstawione w poprzednich wpisach dotyczących zachowku, zstępnym (dzieciom i wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się udział spadkowy, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jedną z przesłanek wyłączających prawo do zachowku jest fakt otrzymania przez uprawnionego od spadkodawcyWięcej oZachowek a wcześniejsza darowizna?[…]

Czy zawsze muszę zapłacić zachowek?

Czy zawsze muszę zapłacić zachowek?

Zgodnie z zasadą uregulowaną w art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się udział spadkowy, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym. Innymi słowy osoba powołana do całości spadku musi zapłacić spadkobiercom ustawowym tak zwany zachowek. Zasada ta jednak nie ma charakteru absolutnego. W określonych okolicznościach bowiemWięcej oCzy zawsze muszę zapłacić zachowek?[…]

Jak wyliczyć zachowek?

Jak wyliczyć zachowek?

Odpowiedź na to pytanie szeroko przedstawia Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Obliczenie zachowku polega na ustaleniu wysokości sumy pieniężnej jakiej uprawniony do zachowku może domagać się na podstawie art. 991 § 2 k.c. od spadkobiercy powołanego. Samą wysokość zachowku ustala się za pomocą obliczeń które w zasadzie przebiegają w trzech etapach: najpierw ustala się udział spadkowyWięcej oJak wyliczyć zachowek?[…]

Zachowek – definicja

Zachowek – definicja

Zgodnie z tym co zostało przedstawione wcześniej, powołanie do dziedziczenia może odbywać się w drodze testamentu lub ustawy. Instytucja zachowku stanowi zabezpieczenie interesów najbliższych spadkodawcy na wypadek pominięcia ich w testamencie. Może bowiem mieć miejsce sytuacja, kiedy spadkodawca poprzez testament powoła do całego spadku osobę spoza grona osób ustawowych spadkobierców. Wynika to z faktu, iżWięcej oZachowek – definicja[…]

CLOSE
CLOSE