Czy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?

Czy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka – tak. Skutki prawne wydziedziczenia dotyczą bezpośrednio osoby wydziedziczonego, nie zaś jego zstępnych (dzieci, wnuków).   Z mocy art. 1011 k.c. zstępni wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku. Uzyskują osobiste prawo niezależnie od prawa poprzednika. Konkretnie personalny charakter przyczyn wydziedziczenia wiąże się z tym, że tylko i wyłącznie ten, kogoWięcej oCzy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?[…]

Przedawnienie prawa do zachowku

Przedawnienie prawa do zachowku

Roszczenie o zachowek jak większość roszczeń majątkowych podlega przedawnieniu.   Ratio legis instytucji przedawnienia wynika z pewnych wartości, przyjętych przez cały system prawa, którego normy działają niezależnie, a czasem nawet wbrew woli i interesom osób uprawnionych, poprzez zmniejszenie ochrony przysługujących uprawnionym praw podmiotowych. Ustawodawca uznał, że takie rozwiązanie z punktu widzenia zasad państwa prawa, takichWięcej oPrzedawnienie prawa do zachowku[…]

Zachowek a wcześniejsza darowizna?

Zachowek a wcześniejsza darowizna?

Zgodnie z tym, co zostało przedstawione w poprzednich wpisach dotyczących zachowku, zstępnym (dzieciom i wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się udział spadkowy, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jedną z przesłanek wyłączających prawo do zachowku jest fakt otrzymania przez uprawnionego od spadkodawcyWięcej oZachowek a wcześniejsza darowizna?[…]

Czy zawsze muszę zapłacić zachowek?

Czy zawsze muszę zapłacić zachowek?

Zgodnie z zasadą uregulowaną w art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się udział spadkowy, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym. Innymi słowy osoba powołana do całości spadku musi zapłacić spadkobiercom ustawowym tak zwany zachowek. Zasada ta jednak nie ma charakteru absolutnego. W określonych okolicznościach bowiemWięcej oCzy zawsze muszę zapłacić zachowek?[…]

Jak wyliczyć zachowek?

Jak wyliczyć zachowek?

Odpowiedź na to pytanie szeroko przedstawia Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Obliczenie zachowku polega na ustaleniu wysokości sumy pieniężnej jakiej uprawniony do zachowku może domagać się na podstawie art. 991 § 2 k.c. od spadkobiercy powołanego. Samą wysokość zachowku ustala się za pomocą obliczeń które w zasadzie przebiegają w trzech etapach: najpierw ustala się udział spadkowyWięcej oJak wyliczyć zachowek?[…]

Zachowek – definicja

Zachowek – definicja

Zgodnie z tym co zostało przedstawione wcześniej, powołanie do dziedziczenia może odbywać się w drodze testamentu lub ustawy. Instytucja zachowku stanowi zabezpieczenie interesów najbliższych spadkodawcy na wypadek pominięcia ich w testamencie. Może bowiem mieć miejsce sytuacja, kiedy spadkodawca poprzez testament powoła do całego spadku osobę spoza grona osób ustawowych spadkobierców. Wynika to z faktu, iżWięcej oZachowek – definicja[…]

Wydziedziczenie a przebaczenie

Wydziedziczenie a przebaczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 1010 § 1 k.c. spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Przebaczenie jest więc negatywną przesłanką pozbawienia prawa do zachowku.   Jaką formę powinno mieć przebaczenie? W razie sporządzenia przez spadkodawcę testamentu zawierającego postanowienie o wydziedziczeniu, przebaczenie może mieć wyłącznie postać odwołania tego testamentu. Przebaczenie w dowolnejWięcej oWydziedziczenie a przebaczenie[…]

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

W poprzednim poście omówiona została kwestia uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Czy na tym właśnie ma polegać wydziedziczenie? Otóż nie. „W swoich założeniach instytucja niegodności jest praktycznie tożsama z instytucją wydziedziczenia. Obie mają bowiem na celu wyeliminowanie z kręgu spadkobierców osób, które dopuściły się jakiegoś niewłaściwego zachowania względem spadkodawcy. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega zaśWięcej oWydziedziczenie – definicja i przesłanki[…]

CLOSE
CLOSE