Testament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny

Testament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny

Zgodnie z polskim prawem powołanie do spadku może wynikać bądź z ustawy bądź z testamentu. Zgodnie z art. 941 k.c. rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Przyjąć należy więc, iż testament jest jedyną czynnością prawną, która może być dokonana na wypadek śmierci. Testator poprzez rozrządzenie testamentowe określa osoby spadkobierców, względnie zapisobierców orazWięcej oTestament – rodzaje – pisemny, notarialny, ustny[…]

Czy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?

Czy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?

Odpowiedź na to pytanie jest krótka – tak. Skutki prawne wydziedziczenia dotyczą bezpośrednio osoby wydziedziczonego, nie zaś jego zstępnych (dzieci, wnuków).   Z mocy art. 1011 k.c. zstępni wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku. Uzyskują osobiste prawo niezależnie od prawa poprzednika. Konkretnie personalny charakter przyczyn wydziedziczenia wiąże się z tym, że tylko i wyłącznie ten, kogoWięcej oCzy dziecko osoby wydziedziczonej ma prawo do zachowku?[…]

Przedawnienie prawa do zachowku

Przedawnienie prawa do zachowku

Roszczenie o zachowek jak większość roszczeń majątkowych podlega przedawnieniu.   Ratio legis instytucji przedawnienia wynika z pewnych wartości, przyjętych przez cały system prawa, którego normy działają niezależnie, a czasem nawet wbrew woli i interesom osób uprawnionych, poprzez zmniejszenie ochrony przysługujących uprawnionym praw podmiotowych. Ustawodawca uznał, że takie rozwiązanie z punktu widzenia zasad państwa prawa, takichWięcej oPrzedawnienie prawa do zachowku[…]

Zachowek a wcześniejsza darowizna?

Zachowek a wcześniejsza darowizna?

Zgodnie z tym, co zostało przedstawione w poprzednich wpisach dotyczących zachowku, zstępnym (dzieciom i wnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się udział spadkowy, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż jedną z przesłanek wyłączających prawo do zachowku jest fakt otrzymania przez uprawnionego od spadkodawcyWięcej oZachowek a wcześniejsza darowizna?[…]

Czy zawsze muszę zapłacić zachowek?

Czy zawsze muszę zapłacić zachowek?

Zgodnie z zasadą uregulowaną w art. 991 Kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należy się udział spadkowy, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym. Innymi słowy osoba powołana do całości spadku musi zapłacić spadkobiercom ustawowym tak zwany zachowek. Zasada ta jednak nie ma charakteru absolutnego. W określonych okolicznościach bowiemWięcej oCzy zawsze muszę zapłacić zachowek?[…]

Jak wyliczyć zachowek?

Jak wyliczyć zachowek?

Odpowiedź na to pytanie szeroko przedstawia Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Obliczenie zachowku polega na ustaleniu wysokości sumy pieniężnej jakiej uprawniony do zachowku może domagać się na podstawie art. 991 § 2 k.c. od spadkobiercy powołanego. Samą wysokość zachowku ustala się za pomocą obliczeń które w zasadzie przebiegają w trzech etapach: najpierw ustala się udział spadkowyWięcej oJak wyliczyć zachowek?[…]

Zachowek – definicja

Zachowek – definicja

Zgodnie z tym co zostało przedstawione wcześniej, powołanie do dziedziczenia może odbywać się w drodze testamentu lub ustawy. Instytucja zachowku stanowi zabezpieczenie interesów najbliższych spadkodawcy na wypadek pominięcia ich w testamencie. Może bowiem mieć miejsce sytuacja, kiedy spadkodawca poprzez testament powoła do całego spadku osobę spoza grona osób ustawowych spadkobierców. Wynika to z faktu, iżWięcej oZachowek – definicja[…]

Wydziedziczenie a przebaczenie

Wydziedziczenie a przebaczenie

Zgodnie z treścią przepisu art. 1010 § 1 k.c. spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Przebaczenie jest więc negatywną przesłanką pozbawienia prawa do zachowku.   Jaką formę powinno mieć przebaczenie? W razie sporządzenia przez spadkodawcę testamentu zawierającego postanowienie o wydziedziczeniu, przebaczenie może mieć wyłącznie postać odwołania tego testamentu. Przebaczenie w dowolnejWięcej oWydziedziczenie a przebaczenie[…]

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

Wydziedziczenie – definicja i przesłanki

W poprzednim poście omówiona została kwestia uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Czy na tym właśnie ma polegać wydziedziczenie? Otóż nie. „W swoich założeniach instytucja niegodności jest praktycznie tożsama z instytucją wydziedziczenia. Obie mają bowiem na celu wyeliminowanie z kręgu spadkobierców osób, które dopuściły się jakiegoś niewłaściwego zachowania względem spadkodawcy. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega zaśWięcej oWydziedziczenie – definicja i przesłanki[…]

CLOSE
CLOSE